Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien sivuston (https://oppimis-ja-muistitekniikat.fi/) palveluita. 

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

  • miten sivusto käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
  • minkälaisia henkilötietoja sivusto voi kerätä asiakkaista.
  • mihin tarkoituksiin sivusto voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
  • asiakkaan oikeuksia koskien sivuston keräämiä henkilötietoja.

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT

Ilkka Liukas

Rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Ilkka Liukas

contact@oppimis-ja-muistitekniikat.fi

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Sivusto käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen WordPress ja MailChimp sovelluksia. Ne ovat kansainvälisiä ja alansa johtavia sovelluksia.  Sivusto on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään asiakkaan tilausten yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Sähköpostilla tapahtuvaa uutiskirjettä ja suoramarkkinointia koskeva suostumus pyydetään erikseen sivuston lomakkeella.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää sivustolle tieto tilauksen sisällöstä ja ajankohdasta, jolloin asiakas on tilauksen suorittanut.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee tilauksen.

Sivusto varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille (WordPress ja MailChimp), edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS

Sivusto on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä.

Edellä mainitut MailChimp ja WordPress ohjelmistot ovat sitoutuneet maailman johtavina järjestelmätoimittajina salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sivuston on samalla ilmoitettava rekisterin säännön mukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään. Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö sivustolle. contact@oppimis-ja-muistitekniikat.fi

TIEDON KORJAAMINEN

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää sivustoa korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET

Sivusto pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Sivusto sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. 

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää sivustoa käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin.

Jos haluat poistua asiakasrekisteristä tai kieltää suoramarkkinoinnin, voit ilmoittaa siitä sähköpostiosoitteeseen contact@oppimis-ja-muistitekniikat.fi

Palaa etusivulle tästä.

Advertisements
Jaa tämä kavereille